foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน📍วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้า โรงเรียนเมืองปราณบุรี ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้ ในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit ผลการตรวจทุกคนมีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด -19 เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดเรียน รูปแบบ On -site ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงเรียนเมืองปราณบุรี 🦠💉

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260