foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

เนื่องด้วยสถานการณ์​การ​ออก​ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน​ เนื่องจากสถานการณ์​ COVID 19​ 😷

จึงขอแจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และประกาศนียบัตร ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ในปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563
ขอเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศ จากทางโรงเรียนให้ทราบ​ในโอกาส ต่อไป

🏫 ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เพจโรงเรียนเมืองปราณบุรี​
📱สอบถามเพิ่มเติม​ได้ที่032-621-773


 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
🔸โรงเรียนเมืองปราณบุรีจึงแจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ตามประกาศดังกล่าว
📣ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามประกาศการรับสมัครนักเรียนจากทางโรงเรียนในโอกาสต่อไป ค่ะ

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนครูเสนาะออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com