foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คนบุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี


ครูนางนงนุช  พัฒน์ทอง
ครูนางนงนุช  พัฒน์ทอง
ครูอัทธเมศร์  วัชรสินไพศาล
ครูสุรีย์พร  ศิริยุทธ์
ครูนางสาวณิชากร  แสงสว่าง
ครูศุภณัฐ  ฉวีภักดิ์
ครูเพชราวัล  ฉวีภักดิ์
ครูนันท์วัฒน์  บูรณะประเสริฐกุล
ครูวีณา  พนาพิทักษ์กุล
ครูสมพร  นวไพบูลย์
ครูศิณีนารถ  นวไพบูลย์
ครูพรมพรพรรธ  แก้วทอง
ครูพรจงกล  ปิ่นทัศน์
ครูพรพิมล  สุขนิมิตร
ครูวาสนา  ภู่พวง
ครูธนภร  เรือกิจ
ครูอภิรดี  สาริกา
ครูวัณภาสินี  ยิ้มประเสริฐ
ครูปทิตตา  ทวีศักดิ์
ครูสุรางค์รัตน์  มาลี
ครูปัณฑิตาดา  ปรียะธีรา
ครูรายุทธ  ทะสีพรม
ครูชาติชาย  เย็นฉ่ำ
นางสาวกลอยใจ ฉิมทอง
เจ้าหน้าที่ธุระการ
ครูอัมพวัน  เลี่ยมนาค
ครูมลิตา  อัจกลับ
ครูปิยวรรณ  ช่างทอง
ครูภูดินันท์  โสมะยอม
ครูอรอนงค์  อาจอ่อนศรี
ครูดวงฤทัย  เด่นจารุกูล
ครูจิรัฐิติกาล  ใจบุญ
ครูนวกร  จันทรรัตน์
ครูจิรภัทร  บุญพ็ญ
ครูเสนาะ  พวงแก้ว
ครูจำเนียร  บรรลือทรัพย์
ครูศุจีภรณ์  พลายเพ็ชร์
ครูวิยดา  สร้อยดอกไม้
ครูวันวิสา ม่วงปั้น
 
QR-CODE บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260