foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี


ครูนางนงนุช  พัฒน์ทอง
ครูนางนงนุช  พัฒน์ทอง
ครูอัทธเมศร์  วัชรสินไพศาล
ครูสุรีย์พร  ศิริยุทธ์
ครูนางสาวณิชากร  แสงสว่าง
ครูศุภณัฐ  ฉวีภักดิ์
ครูเพชราวัล  ฉวีภักดิ์
ครูนันท์วัฒน์  บูรณะประเสริฐกุล
ครูวีณา  พนาพิทักษ์กุล
ครูสมพร  นวไพบูลย์
ครูศิณีนารถ  นวไพบูลย์
ครูพรมพรพรรธ  แก้วทอง
ครูพรจงกล  ปิ่นทัศน์
ครูพรพิมล  สุขนิมิตร
ครูวาสนา  ภู่พวง
ครูธนภร  เรือกิจ
ครูอภิรดี  สาริกา
ครูวัณภาสินี  ยิ้มประเสริฐ
ครูปทิตตา  ทวีศักดิ์
ครูสุรางค์รัตน์  มาลี
ครูปัณฑิตาดา  ปรียะธีรา
ครูรายุทธ  ทะสีพรม
ครูชาติชาย  เย็นฉ่ำ
นางสาวกลอยใจ ฉิมทอง
เจ้าหน้าที่ธุระการ
ครูอัมพวัน  เลี่ยมนาค
ครูมลิตา  อัจกลับ
ครูปิยวรรณ  ช่างทอง
ครูภูดินันท์  โสมะยอม
ครูอรอนงค์  อาจอ่อนศรี
ครูดวงฤทัย  เด่นจารุกูล
ครูจิรัฐิติกาล  ใจบุญ
ครูนวกร  จันทรรัตน์
ครูจิรภัทร  บุญพ็ญ
ครูเสนาะ  พวงแก้ว
ครูจำเนียร  บรรลือทรัพย์
ครูศุจีภรณ์  พลายเพ็ชร์
ครูวิยดา  สร้อยดอกไม้
ครูวันวิสา ม่วงปั้น
 
QR-CODE บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com