foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี 

นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

นายศุภณัฐ  ฉวีภักดิ์

ครู

นางเพชราวัล  ฉวีภักดิ์

ครู

นายสมพร  นวไพบูลย์

ครู

 

นางสาววีณา  พนาพิทักษ์กุล

ครู

นางภัทรรณา แก้วทอง

ครู

นางพรจงกล  ปิ่นทัศน์

ครู

นางพรพิมล  สุขนิมิตร

ครู

นางสาววาสนา  ภู่พวง

ครู

นางธนภร  เรือกิจ

ครู

นางสาวอภิรดี  สาริกา

ครู

นางสาววัณภาสินี  ยิ้มประเสริฐ

ครู

นางสาวปทิตตา  ทวีศักดิ์

ครู

นายภูดินันท์  โสมะยอม

ครู

นายนวกร  จันทรรัตน์

ครู

นางจำเนียน  บรรลือทรัพย์

ครู

นายเสนาะ  พวงแก้ว

ครู

นางสาวมลิตา  อัจกลับ

ครู

นางสาวอรอนงค์ อาจอ่อนศรี

ครู

นางสาววันวิสา  ม่วงปั้น

ครู