foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

  บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี  

นางสาวอังคณา  ปานประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

นายศุภณัฐ  ฉวีภักดิ์

ครู

นายสมพร  นวไพบูลย์

ครู

นางเพชราวัล  ฉวีภักดิ์

ครู

นางพรพิมล  สุขนิมิตร

ครู

นางพรจงกล  ปิ่นทัศน์

ครู

นางสาววีณา  พนาพิทักษ์กุล

ครู

นางธนภร  เรือกิจ

ครู

 

นางสาววาสนา  ภู่พวง

ครู

นางสาวอภิรดี  สาริกา

ครู

นางสาวปทิตตา  ทวีศักดิ์

ครู

นางสาวรพัทรดา  ผลอเนก

ครู

นางสาวสมัชญ์  เอี่ยมสมัย

ครู

นายเสนาะ  พวงแก้ว

ครู

นายนวกร  จันทรรัตน์

ครู

นายชวกร  คงกะเรียน

ครู

นายอนุรัตน์  น้อยแก้ว

ครู

นางสาวมลิตา  อัจกลับ

ครู

นางสาวอรอนงค์  อาจอ่อนศรี

ครู

 

นางสาววันวิสา  ม่วงปั้น

ครู

นางสาววรภัทร สาคร

ครู

นางสาวอำภา  คงกระพันธ์

ครู

นางสาวจิราพร  สวัสดิภาพ

ครู

นายภูริพันธุ์  ทองย้อย

ครู

นางสาวปัทมวรรณ  เสืออบ

ครู

นางสาวเจนจิรา  สินธุวงษานนท์

ครู

นางสาวขวัญเรือน  สุภิมารส

ครู

นางสาวธันยาภรณ์  ทองแท้

ครู

นายจิระวิทย์  สุขจิตต์

ครู

 

ปี 2565

 


 

ปี 2566

 


 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com