foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
มัธยมต้น

   ชาย จำนวน  266  คน
   หญิง จำนวน  246  คน
   รวม  512  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  156  คน
   หญิง จำนวน  177  คน
   รวม  333 คน
นักเรียนทั้งหมด  845  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

  บุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี  

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

 

นายเดชดนัย เลี่ยนแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี
 

นายศุภณัฐ ฉวีภักดิ์
ครู

นายสมพร นวไพบูลย์
ครู

นางเพชราวัล ฉวีภักดิ์
ครู

นางพรพิมล สุขนิมิตร
ครู

นางพรจงกล ปิ่นทัศน์
ครู

น.ส.วีณา พนาพิทักษ์กุล
ครู

นางธนภร เรือกิจ
ครู

 

น.ส.วาสนา ภู่พวง
ครู

น.ส.อภิรดี สาริกา
 ครู

น.ส.ปทิตตา ทวีศักดิ์
ครู

น.ส.รพัทรดา ผลอเนก
ครู

น.ส.สมัชญ์ เอี่ยมสมัย
ครู

นายเสนาะ พวงแก้ว
ครู

นายนวกร จันทรรัตน์
ครู

น.ส.มลิตา อัจกลับ
ครู

นายอนุรัตน์ น้อยแก้ว
ครู

น.ส.วรภัทร สาคร
ครู

น.ส.อรอนงค์ อาจอ่อนศรี
ครู

 

น.ส.วันวิสา ม่วงปั้น
ครู

น.ส.อำภา คงกระพันธ์
ครู

 

น.ส.จิราพร สวัสดิภาพ
ครู

น.ส.ปัทมวรรณ เสืออบ
ครู

น.ส.เจนจิรา สินธุวงษานนท์
ครู

น.ส.ขวัญเรือน สุภิมารส
ครู

น.ส.สุนิสา สูงตัง
ครู