foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

ประวัติโรงเรียนเมืองปราณบุรี

        โรงเรียนเมืองปราณบุรี  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ตำบล  ปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2502

        โดย นายมงคล สุดลาภา  นายอำเภอปราณบุรี เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งที่ 5961/2502  ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2502 เปิดเป็นโรงเรียนวิสามัญตอนปลาย โดยใช้สถานที่สโมสรข้าราชการอำเภอปราณบุรีเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว (ปัจจุบันอยู่ใกล้ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ข้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี)  มีนายนิยม พุทธิเภสัช ศึกษาธิการอำเภอปราณบุรี ดำรงตำแหน่ง รักษาการครูใหญ่และ มี นายทัน รุจิเรข ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอปราณบุรี เป็นครูช่วยสอน ต่อมาในปี พ.ศ.2503 ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งนายประกิจ  แจ่มสมบูรณ์ ผู้ช่วยครูใหญ่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ให้มาดำรงตำแหน่งรักษาการครูใหญ่ และในปี พ.ศ. 2504 นายจรัส นิตยธรรม ได้บริจากที่ดินให้กับโรงเรียนเพิ่มเติมจำนวน 13 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา พร้อมได้รับงบประมาณซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง   รวมเป็นที่ดินทั้งหมด46 ไร่ 300 ตารางวา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำเภอปราณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตร มีพื้นที่โดยรอบ 765.32 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอหัวหิน  ทิศใต้ติดกับอำเภอสามร้อยยอด ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทยฝั่งตะวันออกตลอดแนวยาว 7 กิโลเมตร ทิศตะวันตกจรดเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีการทำไร่ ทำสวน มีแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเกิดจากเทือกเขาในจังหวัดเพชรบุรีไหลลงสู่อ่าวไทย การปกครองแบ่งออกเป็น  6 ตำบล 42 หมู่บ้าน และ 2 เทศบาล โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ทรัพยากรของอำเภอปราณบุรี ได้แก่ ลำน้ำปราณบุรี เขื่อนปราณบุรี และคลองชลประทานเพื่อการเกษตร ป่าไม้ และป่าชายเลน

       เครื่องหมายของโรงเรียน  

รูปพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ (สัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อยู่ในฟันเฟืองมีรัศมีและเลขเก้าอยู่ด้านบน  ความหมาย โรงเรียนเมืองปราณบุรี สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 9 เป็นองค์กรหนึ่งในสังคมที่จะต้องพัฒนาทั้งตนเองและเยาวชนอยู่ตลอดเวลา  เปรียบเช่นฟันเฟืองใหญ่และเครื่องยนต์ที่จะต้องหมุนและนำพาเฟืองตัวอื่นๆ ให้ทั้งหมุนและเป็นพลังที่แสดงออกมาอย่างสมบูรณ์

อักษรย่อ             ม.บ.             

คติธรรม            “สุกรํ  สาธุนา สาธุ”      คำแปล ความดีคนดีทำได้ง่าย

ปรัชญา              เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน    ดำ – แดง

สถานที่ตั้ง

 เลขที่ 73 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รหัสไปรษณีย์

 77120

โทรศัพท์

 (032)-621773

โทรสาร

 (032)-623359

ระดับที่เปิดสอน

 ระดับมัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทโรงเรียน

 สหศึกษา(ชายและหญิง)

สังกัด

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต10 จังหวัดเพชรบุรี

พื้นที่

 46 ไร่ 300 ตารางวา

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com