foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คนวันที่ 26 ตุลาคม 2562

โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน มอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียน จำนวน 164 ทุน ทุนละ 1,500 บาทในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง และไม้ผล เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260