foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2022 ผู้บริหาร คุณครู ซานตาคลอส มอบของขวัญ รางวัลเกียรติบัตร ส่งความสุขให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 🎊🎉🎁🎈

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260