foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรม Merry Christmas & Happy New Year 2022 ผู้บริหาร คุณครู ซานตาคลอส มอบของขวัญ รางวัลเกียรติบัตร ส่งความสุขให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ลานเอนกประสงค์หน้าเสาธง 🎊🎉🎁🎈

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนครูเสนาะออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com