foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 23 ธันวาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยโดยให้นักเรียน ใช้สิทธิ์ใช้เสียง ในการเลือกตั้งผู้นำประธานนักเรียน ตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, กลางแจ้ง และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com