foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คนวันที่26 มิถุนายน 2562

    โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลกและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2562 โดยมีนางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภาคเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง ท่านผู้อำนวยการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และภาคบ่ายกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการกับงานยาเสพติดประกอบด้วย กิจกรรมออกแบบชุดตัวละคร จากของรีไซเคิล กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณ เช่น ฝอยทอง ม้าฮ่อ หมูโสล่ง และเมี่ยงคำ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนเรื่อง “พระอภัยมณี 2019” ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดคำขวัญ “วันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติดโลก”

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260