foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน🚩โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอขอบคุณ คุณอลงกต อิสราวาณิชย์กุล หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์ (เล็ก เตาอิฐ) ศิษย์เก่า มบ. ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำรถเครื่องจักร และบุคลากร มาปรับปรุง ถนนเส้นทางรอบบริเวณโรงเรียน ทำถนนลาดยางมะตอย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับ คณะครู บุคลากรนักเรียน และมอบเงิน ซื้อของขวัญ ให้กับนักเรียนได้จับสลากเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน

มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🙏

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260