foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

🚩โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอขอบคุณ คุณอลงกต อิสราวาณิชย์กุล หจก.อลงกตวัสดุภัณฑ์ (เล็ก เตาอิฐ) ศิษย์เก่า มบ. ผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้ความอนุเคราะห์ นำรถเครื่องจักร และบุคลากร มาปรับปรุง ถนนเส้นทางรอบบริเวณโรงเรียน ทำถนนลาดยางมะตอย ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับ คณะครู บุคลากรนักเรียน และมอบเงิน ซื้อของขวัญ ให้กับนักเรียนได้จับสลากเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 โรงเรียนขอขอบพระคุณท่าน

มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🙏

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com