foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍 วันที่ 17 เมษายน 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมทำบุญ สืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และชุมชนบ้านหนองคราม บ้านนาทอง ณ ศาลาหมู่บ้านหนองคราม อำเภอปราณบุรี ✨