foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍วันที่ 22 พฤษภาคม 2566โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอต้อนรับ

✨นางสาวฉวีวรรณ เครือแตง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ย้ายมาจากโรงเรียนประชามงคล สังกัด สพม.กาญจนบุรี

✨นางสาวสุนิสา สูงตัง ตำแหน่ง ครู วิชาเอกชีววิทยา ย้ายมาจากโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.สุมทรสาคร

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว มบ. ด้วยความยินดียิ่ง 🖤❤️