foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอปราณบุรี เข้ารับการประเมินการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ☝🏻 ปี 2566 รอบลงพื้นที่ ระดับประเทศ ได้ลงตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ setting อำเภอ (ประเภทรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นส่วนหนึ่งในการจัดนิทรรศการผลงานโรงเรียน และบรรเลงดนตรีจาก Muangpranburi Band ในการลงตรวจพื้นที่ ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ✨