foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษา และแผนเผชิญเหตุ ซักซ้อมทักษะการช่วยเหลือเมื่อประสบภัย ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัด โดยมี ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม

..ในการนี้ นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี พร้อมด้วยคุณครูทีมงาน ที่รับผิดชอบงานสถานศึกษาปลอดภัย ได้รับเกียรติ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และนำผลการดำเนินงาน สถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมหิรัญญิกาสพ