foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรี ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และมีจิตอาสา ร่วมรับทุนการศึกษา จากคณะกรรมการมูลนิธิศาลเทพเจ้ากวนอูปราณบุรี จำนวน 7 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท รวมจำนวนเงิน 35,000 บาท ณ บริเวณศาลเทพเจ้ากวนอูปราณบุรี อำเภอปราณบุรี ✨