foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

วันที่ 9 มีนาคม 2562

คณะครู บุคลากร ร่วมร้องเพลง ในกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์และขอบคุณคณะครู บุคลากร ในโอกาสจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 2561 (ปิดกล่องชอล์ก) 🙏🙏😁😁

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com