foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดงาน ตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ “ นวัตวิถี MB สร้างคนดี มีความสุข “ ปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง ตรีเพชร นายก อบต.ปราณบุรี ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ นายอลงกต อิสราวาณิชย์กุล ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรม และรับชมการแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ดังนี้

📌 การจัดแสดงความสามารถของนักเรียน และนิทรรศการ ผลงานนักเรียน ด้านวิชาการ วิชาชีพ 8 กลุ่มสาระฯ และกิจกรรมชุมนุม
📌 มอบรางวัล “เด็กดี ศรี ม.บ. “ โดยคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท จาก นายสมบรูณ์ เหมาะเจาะ
📌 มอบทุนการศึกษา ของ บริษัท Aerosoft ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดี มีจิตอาสา จำนวน 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท  ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี 🖤❤️