foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ขอขมาคุณครู อำลาสถาบัน และให้เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน ได้ร่วมแสดงความยินดี กับความสำเร็จในการจบหลักสูตรของสถานศึกษา ..ในการนี้ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปราณบุรี ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ลูก ม.บ. ที่จะสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย 🖤❤️