foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

#ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองปราณบุรี 🖤❤️
📍วันที่ 20 -21 มีนาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขัน ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก 🎉 ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 🎉 ..พร้อมกันนี้..ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอปราณบุรี ร่วมกับ ท่านนายอำเภอปราณบุรีสาธารณสุขอำเภอ และพัฒนาการชุมชนอำเภอ ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ☝🏻