foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
มัธยมต้น

   ชาย จำนวน  266  คน
   หญิง จำนวน  246  คน
   รวม  512  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  156  คน
   หญิง จำนวน  177  คน
   รวม  333 คน
นักเรียนทั้งหมด  845  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองปราณบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวอภิญญา อุปวงศ์ษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยม ประเมินมาตรฐานห้องน้ำ ตามโครงการ “ สุขาดี มีความสุข “ 🏡