foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเมืองปราณบุรี จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย พ.ต.ท.ศรัณย์พงศ์ โชคตระกูลก้อง สง.กก.๔ บก.ส.๑ หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาล และคณะผู้ฝึกอบรม ได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนครูเสนาะออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com