foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรม

✨ Merry Christmas & Happy New Year 2023 🌟มอบเกียรติบัตร รางวัลให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม การจัดบอร์ด การวาดภาพระบายสี การเต้น Cover Dance การพูด Story Telling

🌟 กิจกรรมซานตาคลอส 🎅🏻 ส่งความสุข มอบของขวัญให้กับนักเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข สนุกสนาน ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธง โรงเรียนเมืองปราณบุรี

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพสไตล์อนิเมะของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "ONE"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com