foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คนเนื่องด้วยสถานการณ์​การ​ออก​ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน​ เนื่องจากสถานการณ์​ COVID 19​ 😷

จึงขอแจ้งเลื่อนการรับ ปพ. 1 และประกาศนียบัตร ของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.3 และ ม. 6 ในปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2563
ขอเลื่อนออกไปก่อน จนกว่าจะมีประกาศ จากทางโรงเรียนให้ทราบ​ในโอกาส ต่อไป

🏫 ขอให้ติดตามข่าวสารได้ที่เพจโรงเรียนเมืองปราณบุรี​
📱สอบถามเพิ่มเติม​ได้ที่032-621-773


 ด้วยมติคณะรัฐมนตรี มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เลื่อนไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
🔸โรงเรียนเมืองปราณบุรีจึงแจ้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ตามประกาศดังกล่าว
📣ทั้งนี้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดตามประกาศการรับสมัครนักเรียนจากทางโรงเรียนในโอกาสต่อไป ค่ะ

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260