foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน🌈 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (เทศบาลปราณบุรี)

โรงเรียนเมืองปราณบุรี สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม การประกวดตกแต่งรถแห่กระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดตกแต่งรถ (ประเภทสวยงาม) ของ เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🚩วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม จัดขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ นำการแสดงของนักเรียน ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ร่วมกับองค์กรชุมชน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี โดยมี ท่านนายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน ณ ท่านำ้นาห้วย ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260