foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน🎉วันที่27 ธันวาคม 2562

โรงเรียนเมืองปราณบุรีจัดกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ 2563 ครอบครัว มบ. " Happy new year 2020⭐️ในคอนเซ็ปคัลเลอร์ฟูล❤️🧡💛💚ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมทำบุญตักบาตร ได้รับเกียรติจาก ท่านพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติ มาอวยพรปีใหม่ ให้แก่คณะครู และนักเรียน🎊 มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จับสลากของขวัญ จากผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบของขวัญให้นักเรียน ค่ะ 🎁

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260