foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คน春节快乐!🏮 วันที่ 27 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [ภาษาจีน] ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ซึ่ง เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตามประเพณีของชาวจีน ส่งเสริมให้ นักเรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน และร่วมกิจกรรม การสื่อสารกล่าวคำอวยพรภาษาจีน ผ่านแอพพลิเคชัน TikTok ทำการ์ดอวยพร เล่นเกมส์ตอบคำถาม จำลองสถานการณ์ ให้ความรู้ประเพณีตรุษจีน ของไหว้เจ้า ผลไม้มงคล โดยมี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นประธานการจัดกิจกรรม พร้อมมอบผลไม้มงคล และแจกอั่งเปา เป็นของขวัญวันตรุษจีนให้กับ คณะครู บุคลากรและนักเรียน และมอบเกียรติบัตร ของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนเมืองปราณบุรี 🧧🇨🇳

” 新正如意 新年发财 ” 🎉 新年快乐 🐯Happy Chinese New year 2022 #mbchinesenewyear2022

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260