foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน📍วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วม โครงการครอบครัวพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2565 กิจกรรมอบรม "วิทยากรทักษะกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดียเครือข่ายกระทิงทาโร่" 📱จัดกิจกรรมโดย มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนเมืองปราณบุรี✨

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260