foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนิภาพรรณ การไสย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทยุทธลีลา กุ้นซู่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระดับภาค 2 ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันต่อ ในระดับชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 🥇🏆👏