foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายศุภณัฐ ฉวีภักดิ์ หัวหน้าเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์อำเภอปราณบุรี และนางเพชราวัล ฉวีภักดิ์ ครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองของอำเภอปราณบรี ดูแลเฝ้าระวังปัญหาความเสี่ยงด้านความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง ในอำเภอปราณบุรี ✨