foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน🚩วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู เข้ากราบนมัสการขอพร จาก พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสิทธิสังฆาราม(วัดหนองคราม) เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม และสวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนเมืองปราณบุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 🎁🎁

🌲วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครู เข้ากราบนมัสการขอพร จาก พระครูอาทรคีรีรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี พระครูวิริยาธิการี เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม พระครูปลัดวชิรานันท์วชิราวุโธ เจ้าอาวาสวัดนาห้วย พระครูโสภณธำรงกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดหุบตาโคตร และขอพรสวัสดีปีใหม่ ท่านนายอำเภอปราณบุรี นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี กำนันตำบลปราณบุรี ผู้ใหญ่บ้านหนองคราม และผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 🎁🎁

 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260