foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

📍วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ นายอำเภอปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน เชิญชวนให้ประชาชน ชาวอำเภอปราณบุรี ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง # ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยริ้วขบวนเดินรณรงค์ เริ่มจากมูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถานปราณบุรี ไปยังตลาดชุมชนอำเภอปราณบุรี ✨