foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍วันที่ 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร #ขอแสดงความยินดี กับความสำเร็จของ ลูก ม.บ. ทุกคน ขอให้เป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตตามวิถีของตนเอง 🖤❤️ ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี