foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
มัธยมต้น

   ชาย จำนวน  266  คน
   หญิง จำนวน  246  คน
   รวม  512  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  156  คน
   หญิง จำนวน  177  คน
   รวม  333 คน
นักเรียนทั้งหมด  845  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 6 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมกับ อบต.ปราณบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้นักเรียน “ รู้เท่าทันยาเสพติด “ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 420 คน ได้รับงบประมาณ สนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ได้รับเกียรติ จาก นายบำรุง ตรีเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด …วิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ได้รับเกียรติจาก นางภรภัทร ดอกรัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นางสาวนิดา สุกสี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี